Ampliació de la borsa de treball de tècnics/ques de joventut

Ampliació de la borsa de treball de tècnics/ques de joventut

L’Oficina Jove de la Selva amplia la borsa de treball de TÈCNICS/QUES DE JOVENTUTS. Ja s’ha obert el període de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de professionals de joventut (grup A subgrup A2) que té per objectiu cobrir futures contractacions o nomenaments de caràcter temporal.

Per poder participar en el procés cal presentar les sol·licituds i documentació requerida al Consell Comarcal de la Selva fins el 19 de novembre de 2019.

 

Documentació adjunta

La instància haurà d’anar acompanyada de:

  • Currículum vitae de l’aspirant.
  • Fotocòpia del comprovant de pagament de la taxa, si s’escau.
  • Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport – Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria.
  • Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
  • Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
  • Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
  • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  • Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.

Tota la informació sobre els requisits, documentació a presentar, prova teòrica, prova pràctica o terminis la pots consultar a la seu electrònica del Consell Comarcal o en aquest enllaç.

No Comments

Post A Comment